آشنایی با مدیران ارشد

علیرضا اصفهانی
موسس و بنیانگذار

اولین چهره ماندگار مدیریت (سال 93)
مدیر شایسته ملی (سال 93)
کارآفرین برتر ورزشی (سال 93 و 94)

 

مهدی اصفهانی
مدیر ارشد اجرایی

دانش آموخته مهندسی مکانیک و مدیریت
مدیر نمونه جوان کشور (سال 92)

 

مهرداد اصفهانی
مدیر کیفیت خدمات

دانش آموخته مدیریت هتلداری از دانشگاه های سوییس و انگلستان

حس خوب زندگی در دنیای مجازی

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید